Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie

Vittra Group s.c. prowadzący działalność gospodarczą działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) informuje, że:

  1. administratorem danych jest Vittra Group s.c. z siedzibą w Kusowie, ul. Osiedlowa 8, 86-022 Dobrcz; numer telefonu do kontaktu: + 48 52 36 49 333; adres poczty elektronicznej do kontaktu: [email protected];
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy w siedzibie pod adresem wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej: [email protected];
  3. dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym do promowania produktów własnych oraz utrzymywania relacji handlowych;
  4. dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  5. dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu;
  6. osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. osoba, której dane dotyczą ma prawo do przeniesienia danych;
  8. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.