img
  • 1 kg
    img
  • 25 kg
    img

Działanie na krowy mleczne:

• szybkie niwelowanie obniżonego pH żwacza (zapobieganie kwasicy),
• stymuluje rozwój bakterii bifidofilnych (Megasphera elsdeni, Selenomonas, Bifidobacterium),
• zwiększa strawność, wykorzystanie paszy oraz podnosi wydajność mleczną , % tłuszczu, białka oraz kazeiny,
• poprawia skuteczność wykorzystania azotu – niższy poziom mocznika w mleku,
• istotnie obniża liczbę komórek somatycznych,
• eliminuje patogenne bakterie (E. coli, Salmonella) w przewodzie pokarmowym,
• zwiększa odporność swoistą i nieswoistą krów oraz cieląt,
• podwyższa jakość siary – wyższe poziomy IgG, IgA i IgM,
• obniża liczbę przypadków zapalenia macicy, torbielowatości jajników, zatrzymań łożyska, zapaleń wymienia i schorzeń racic,
• znaczne podwyższenie wskaźników rozrodu,
• obniża poziom mikotoksyn – DON, ZEA, HT-2, T-2,
• zwiększa wydalanie mucyn przez komórki kubkowe.

Działanie na cielęta:
• znaczne obniżenie śmiertelności cieląt,
• polepszenie zdrowotności cieląt po porodzie, lepszy rozwój, znaczne wyższe przyrosty masy ciała,
• zwiększa wydzielanie mucyny przez komórki kubkowe jelita ograniczając zakażenia bakteryjne oraz pasożytnicze Eimeria i Cryptosporidium,
• przyspiesza rozwój żwacza,
• ogranicza występowanie biegunek typu Coli i Salmonella,
• poprawia naturalną odporność cieląt.